Protocols

La informació proporcionada en aquest lloc està dirigida a complementar, no a reemplaçar, la relació que hi ha entre un pacient o visitant i el / la seu / seva metge / metgessa actual.

Tot i que s'anomenen "protocols", aquests documents només pretenen servir com a orientació diagnòstica terapèutica de les entitats a les que es refereixen, pel que les pautes diferents no tenen perquè ser menys adequades. Així, es van realitzar inicialment per l'ús intern del nostre centre i, tot i que globalment estem segurs que són exportables, no s'ha de perdre de vista les característiques pròpies de cada centre. De la mateixa manera, s'ha de tenir en compte la data de relització i revisió a l'hora de valorar la seva vigència. Esperem que els siguin útils per la seva pràctica clínica.

Última edició:11 Març, 2020 - 12:52