Consultoria

La infectologia ha adquirit gran importància en els últims anys, constituint una especialitat clau en qualsevol centre hospitalàri.

Hospitalització

L'atenció directa de malalts hospitalitzats ha deixat de ser la activitat principal de la Unitat i tan sols s'atén directament determinada patologia infecciosa que necessita ingrés inevitablement i tractament molt especialitzat en Patologia Infecciosa, així com les infeccions en pacients amb immunodeficiències primàries o infecció per VIH.

Patologia importada i tuberculosi

El fenomen migratori ha experimentat un augment considerable a les últimes dècades. De la mateixa manera, els canvis socioculturals que han succeït a la nostra societat han fet que les adopcions internacionals augmenten, sent la procedència d'aquests nens, en la mojoria de casos, de països menys afavorits econòmicament, amb unes condicions de salut deficitàries per a les persones, i per tant també al mon de la salut. 

Infeccions del nounat i transmissió vertical

Es important el seguiment dels nens fills de mares que han presentat alguna malaltia infecciosa de transmissió vertical durant l'embaràs: VHC, VHB, VHS, lues, toxoplasma, CMV, T. cruzi, HTLV, etc.,

En aquest sentit, l'any 2007 es constitueix el Grup de Treball de la Infecció de Transmissió Vertical, format per infectòlegs pediatres i d'adults, epidemiòlegs, neonatòlegs, ginecòlegs i microbiòlges, a més d'infermeria i que es reuneix mensualment.

Immunodeficiències primàries

La nostra Unitat és una unitat de referència a nivell estatal en el diagnòstic, seguiment i tractament dels pacients pediàtrics amb IDP, amb més de 150 pacients amb diagnòstic establert d'IDP controlats a dia d'avui.

Per a interconsultes a distància, completar el pdf adjunt i enviar-lo a: informacioidp@vhebron.net.

VIH

La nostra Unitat és centre de referència en el tractament d'aquesta patologia. Actualment es controlen a la nostra Unitat 40 pacients infectats pel VIH (la majoria per transmissió vertical) i molts d'ells adolescents, requirint una atenció individualitzada, tant en el tractamento mèdic de la seva malaltia com en el suport psicosocial. Per tot això s'han integrat en un programa d'atenció multidisciplinar: "Programa no estic sol" en el que es traballa de manera prioritaria el tema de l'adherència al tractament i el suport psicològic.

Infecció comunitaria

Els pacients amb patologia infecciosa adquirida a la comunitat (endocarditis, tuberculosi, meningitis, etc.), procedents del nostre Centre o bé derivats d'altres Hospitals o ABSs, es controlen en aquesta consulta.